Política de privacidade

1.- TRATAMENTO DE DATOS INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SARRIA, SL, con CIF: B27437789 informa a través do seu sitio web https://its.gal sobre a súa política de privacidade relativa ao tratamento e protección de datos persoais de calquera propietario co que manteña un relación na que se require o tratamento dos seus datos.
As operacións, procedementos e procedementos técnicos que se realizan de xeito automatizado ou non e que permiten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos persoais, considéranse procesamento de datos persoal, e neste caso informamos dun tratamento conxunto naqueles casos necesarios para a xestión de servizos e / ou produtos contratados a calquera das empresas indicadas anteriormente, sen prexuízo do indicado na sección 4 desta política.

2.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO A base da lexitimidade do tratamento de datos persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, da relación laboral ou de calquera outra que sexa necesaria para o tratamento dos datos. , como o consentimento expreso.

3.- COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS
• No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automática de formularios e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes están dirixidas exclusivamente ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non es ti. notifícaselle ao destinatario indicado que a lexislación vixente prohibe o uso, divulgación e / ou copia non autorizados.
• De conformidade co disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico e na Directiva 2002/58 / CE, informámoslle que no caso de non desexar recibir comunicacións e información de carácter comercial a través deste sistema de comunicación electrónica, indícanos por este mesmo medio indicando no asunto “BAIXAS COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os seus datos persoais poidan ser eliminados da nosa base de datos. A súa solicitude activarase dentro dos 10 días seguintes á súa presentación. No caso de que non recibamos unha resposta expresa, entenderemos que acepta e autoriza á nosa empresa a seguir realizando as mencionadas comunicacións.

4.- RESPONSABLE DO TRATAMENTO: En cumprimento da lexislación vixente en materia de protección de datos, indicamos que os datos persoais que nos proporcione voluntariamente por calquera dos nosos medios de recollida de información incorporaranse a tratamentos e / ou manuais automatizados, sendo INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SARRIA, SL o responsable destes tratamentos. Os datos non se transferirán a terceiros excepto nos casos en que exista unha obriga legal. Así mesmo, declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais de acordo coa lexislación vixente e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, uso indebido, alteración, acceso non autorizado, roubo de os datos facilitados polos interesados ​​e para que os seus empregados observen estas prescricións, así como o deber de segredo sobre os datos obxecto de protección e outras obrigacións de confidencialidade vixentes. Os datos conservaranse durante a duración da relación xerada por dito tratamento ou durante os anos necesarios para cumprir as obrigas legais. Unha vez finalizada a relación que xustifica o tratamento dos datos, estes quedarán bloqueados segundo o establecido na normativa, despois do prazo legalmente establecido serán eliminados. (Vexa o período de conservación para cada propósito) A normativa de protección de datos outorga ao propietario dos datos persoais os seguintes dereitos:
• Dereito a revogar calquera consentimento dado anteriormente.
• Dereito de acceso: coñecer que tipo de datos se están procesando e as características do tratamento que se leva a cabo.
• Dereito de rectificación: poder solicitar a modificación de datos inexactos ou non veraces.
• Dereito de portabilidade: poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que están sendo procesado.
• Dereito a limitar o tratamento nos casos que considere non necesarios.
• Dereito de cancelación: solicitar o cesamento do tratamento de datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación
• Dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos C / Jorge Juan, 6 28001- Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- Correo electrónico: Ciudadano@agpd.es • Para obter máis información sobre o tratamento dos seus datos, rectifique aqueles que sexan inexactos, opóñanse e / ou limiten calquera tratamento que considere non necesario ou solicite a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode escribir a: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SARRIA, SL en C / CASTELAO Nº 77, ENTLO, 27600- SARRIA (LUGO) ou por correo electrónico a info@its.gal

o Esta comunicación debe reflectir a seguinte información: nome e apelidos do usuario, a solicitude de solicitude, o enderezo e os datos xustificativos.
o O exercicio dos dereitos debe ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poden ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do representante autorizado. Neste caso deberá achegarse a documentación que acredite esta representación do interesado. FINALIDADES DO TRATAMENTO DE DATOS:
• Detallamos a continuación as finalidades do tratamento de datos realizado por algúns ou todos os xestores de tratamento mencionados anteriormente:
o XESTIÓN LABORAL: Xestión da relación laboral cos empregados; Tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación laboral: xestión da nómina, formación … Os datos facilitados conservaranse durante os períodos previstos pola lexislación tributaria e laboral e os necesarios para cumprir as obrigas legais.
o XESTIÓN FISCAL CONTABLE: Xestión dos datos necesarios para o cumprimento das obrigas fiscais e contables da empresa. Os datos conservaranse durante os períodos previstos pola lexislación tributaria.
o XESTIÓN DO CLIENTE: Para poder prestar os servizos contratados e facturalos. Os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir as obrigas legais.
o XESTIÓN DE POSIBLES CLIENTES / CONTACTOS: Xestión dos datos necesarios dos clientes para poder enviarlles publicidade relacionada cos nosos produtos e servizos por calquera medio dispoñible, enviar presupostos de servizos e / ou produtos e invitalos a eventos do seu interese. Os datos subministrados conservaranse mentres non solicite o cesamento do dito tratamento.
o VIXILANCIA VIDEO: seguridade das persoas e activos da empresa. Imaxes captadas polo sistema de videovixilancia instalado na empresa para protexer os seus activos. Os datos conservaranse durante un máximo dun mes desde a súa gravación.
o RELACIÓNS CON PROVEEDORES: Xestión de datos de provedores para poder realizar pedidos e servizos de facturación. Os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir as obrigas legais.
o XESTIÓN DE EMPREGADOS: xestión dos datos necesarios para a xestión de colaboradores na prestación e / ou venda de servizos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación contractual ou o tempo necesario para o cumprimento da normativa fiscal e contable.